Home

سمینارهای جاری :

جستجوی سمینار

انتخاب موضوع :
انتخاب شهر :
انتخاب رشته :
برگزارکننده :
بازه قیمت سمینار :
رایگان 250000 تومان
پیشرفت و توسعه سازمان ها و صنایع شمالغرب کشور
گردهم آیی تخصصی ویژه مدیران جهت ارائه راهبردهای تخصصی، تکنیک ها، فنون و ... جهت رفع مشکالت و بحران های سازمانی و پیشرفت و توسعه سازما ن ها و صنایع شمالغرب کشور

1398 - مرداد - 24
شمالغرب کشور – تبریز
قیمت : 485000 تومان

وضعیت فعلی و آسیب شناسی صنایع و تجارت استان و راهکارهای آن
وضعیت فعلی اقتصاد ایران و شرایط حاکم بر آن، باعث ایجاد چالشها و مشکلاتی برای سازمانها و صنایع شده است و این عامل انعطاف پذیری و تصمیم گیری مدیران را به چالش کشیده است.

1396 - اسفند - 30
ایران – سراسری
قیمت : 120000 تومان

سمینار نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد
با توجه به ساختار صنایع و سازمانهای کوچک و متوسط، آنها می توانند انعطاف پذیری بهتری نسبت به سازمانها و صنایع بزرگ داشته باشند و این یک مزیت بهتری برای آنها محسوب می شود. و با توسعه این صنایع و سازمانها، می توانند موتور متحرک اقتصاد در هر کشوری باشند.

1396 - اسفند - 30
ایران – سراسری
قیمت : 120000 تومان

مهندسی تصمیم گیری و مدیریت ریسک
مدیران با تصمیم گیری تحت زمان و منابع محدود سازمانی است که به هدایت عملیات و فعالیت های سازمان می پردازند. در واقع تصمیم گیری های مدیران می باشدکه باعث رشد و توسعه سازمان یا رکود و شکست آن می شود.

1396 - اسفند - 30
ایران – سراسری
قیمت : 120000 تومان

درخواستها :

درخواست برگزاری سمینار برای سازمانها

درخواست

درخواست سمینار برای دانشگاه ها و انجمن های علمی

تبادل اطلاعات وارائه دستاوردهای نوین تحقیقاتی و پژوهشی به دانشگاهیان

درخواست

درخواست اسپانسری و تبلیغات

فرصتی هدفمند جهت معرفی محصولات و خدمات سازمانها

درخواست

پیشنهاد موضوع برگزاری سمینار

گامی مؤثر در تبادل نظرات و رویکردهای نوین علمی به شرکت کنندگان

درخواست

اخبار سمینارها